ஆலோசனைக்குழு ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

ஆலோசனைக்குழு ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

Many Ministries are saved & Added

Pray for deliverance from various ailments, the grip of evil

ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் காலை 10:00 வரை நானும் எனது மனைவியும் உபவாசத்துடன் வருகிறவர்களுக்கு ஜெபிப்பது மட்டுமல்லாமல் நேரம் எடுத்து அவர்கள் பிரச்சனைகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கி வருகிறோம். இப்படிசெய்வதால் அநேகருடைய பிரச்சனைகள் மாறி வருகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் அநேக அற்புதங்களையும் தேவன் செய்து வருகிறார். ஒவ்வொரு வாரமும் குறைந்தது 20 நபர்களாவது வந்து ஆலோசனை பெற்று ஜெபித்து செல்கின்றனர்.
நீங்கள் போதகரை நேரில் சந்தித்து ஜெபிக்க வேண்டுமா பலவிதமான வியாதியிலிருந்து, பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை பெறவும், உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளவும் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் காலை 10:00 முதல் மதியும் 1:00 மணிவரை Rev.Jசாமுவேல் ஜெபராஜ் அவர்களிடம் சபைக்கு வந்து ஜெபித்து செல்லுங்கள். உங்களுக்காக போதகர் அவர்கள் உபவாசத்துடன் ஜெபிக்க காத்திருக்கிறார்கள .போன் : 0461-2271757.