மருத்துவமனை ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

மருத்துவமனை ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

Many Ministries are saved & Added

Pray for comfort and encouragement

மாதம் ஒரு முறை சபையிலிருந்து ஒரு குழுவாக வாகனத்தில் மருத்துவமனைக்கு சென்று வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி ஜெபம் செய்துவருகின்றனர் மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகள் அவர்களுக்கு கொடுத்து வாசிக்க ஊக்கப்படுத்தப்படுகின்றனர். இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக அநேகர் சுகம் பெறுவது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து சபை ஐக்கியத்திலும் பங்கு பெற்றுவருகின்றனர்