மிஷனெரி ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

மிஷனெரி ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

Many Ministries are saved & Added

The congregation is planning to carry many more missionaries in the coming days

நமது சபையின் மூலமாக 26 மிஷனெரிகளும் 4 ஆதரவற்ற பிள்ளைகளும் மாதம்தோறும் தாங்கப்பட்டு வருகிறார்கள் .மொத்தம் மாதம் தேவை ரூ.1.27,200 /-அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் மிஷனெரிகளுக்காக சபையில் சிறப்பு ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது. டிஜிட்டல் போடு செய்யப்பட்டு ராஜஸ்தான் மாநில வரைபடம் மற்றும் இதர குறிப்புகள் ஜனங்கள் பார்க்கிற இடத்தில் வைக்கப்பட்டு, மிஷனெரி ஊழியத்தை குறித்த பாரம் ஜனங்களுக்குள் தூண்டிவிடப்படுகிறது. வருகிற நாட்களில் இன்னும் அநேக மிஷனெரிகளை தாங்க வேண்டும் என்ற தரிசனத்துடன் சபை திட்டங்களை தீட்டிவருகிறது