இணையதளம் ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

இணையதளம் ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

Many Ministries are saved & Added

The scripture is put into it every day

இந்த Network ஊழியத்தின் மூலமாக உங்களை அனுதினமும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அனுதினமும் வேதவசனம் இதிலே போடப்படுகிறது. உங்கள் ஜெபத் தேவைகள் மற்றும் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்காகவும் நேரடியாக எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். உங்களுக்கு ஜெபமும் தக்க ஆலோசனையும் வழங்கப்படும். நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.