ஜெபநடை ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

ஜெபநடை ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

Many Ministries are saved & Added

Caregivers walk around the praying in their respective areas

மாதம் ஒரு முறை பராமரிப்புக் குழுக்கள் நடைபெறுகிற இடங்களில் அந்தந்த பராமரிப்புக் குழு நடத்துகிற தலைவர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் மூலமாக அந்த அந்தந்த பகுதியில் ஜெபித்துக் கொண்டே நடந்து அந்த பகுதியை சுற்றி வருதல், இதன் மூலமாக அந்த பகுதியில் கிரியை செய்கிற அந்தகார வல்லமைகள் முறியடிக்கப்படுகிறது