மாணவர்கள் மத்தியில் ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

மாணவர்கள் மத்தியில் ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

Many Ministries are saved & Added

Preaching the gospel to other students

மாணவர்கள் மத்தியில் நிச்சியமாக இந்த ஊழியம் தேவை என்பதை உணர்ந்து சில ஆண்டுகளாக இந்த ஊழியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துவருகிறோம். இதற்கு பொறுப்பாக 5 கல்லூரிகளில் 1 பள்ளிகூடத்தில் தற்போது இந்த ஊழியங்கள் நடைபெற்றுவருகிறது. வாரம்தோறும் கூடிஜெபித்தல் மற்ற மாணவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்தல் போன்றவற்றிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. பரீட்சை நாட்களில் அவர்களுக்காக சிறப்புபிராத்தனை ஏறெடுக்கப்படுகிறது.