டி.வி ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

டி.வி ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

Many Ministries are saved & Added

Millions of people have been blessed with watching the Liberation Time show

மிக எளிய முறையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த டிவி ஊழியம் தற்போது அதிசயம் என்ற T.V சேனலில் மட்டும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது.இலட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் டி.வி நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.சிலர் அனுப்புவார்கள் .சிலர் தொலைபேசி மூலமாகவும் எஸ்.எம்.எஸ் மூலமாகவும் சாட்சிகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மெளனமாயிராதே – வியாழன் தோறும் இரவு 8:30மணி
பெண்கள் ஆராதனை -செவ்வாய் தோறும் காலை 10:00-12:00 மணி