கிராம ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

கிராம ஊழியம்

Our main aim is our Nation’s revival. Revival that starts in an individual will spread to his family and it will spread throughout our nation. O Lord! Revive us again!

Many Ministries are saved & Added

A village is adopted every month and various ministries are held there throughout the month.

புதுக்கோட்டையை சுற்றி 62 கிராமங்கள் உள்ளன. ஞாயிறு தோறும் மாலை 4:00 -6:30 வரை சபையில் இருந்து ஒரு பொறுப்பாளர் தலைமையில் குழுவாக வாகனத்தில் சென்று தனிப்பட்ட முறையில் ஜனங்களை சந்தித்து இரட்சிப்புக்குள் நடத்துகின்றனர். மாதம் ஒரு கிராமம் தத்தெடுக்கப்பட்டு அந்த மாதம் முழுவதும் அங்கே பலவகையான ஊழியங்கள் நடைபெற்று வருகிறது.இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக அநேகர் இரட்சிக்கப்பட்டு சபையில் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர்.